Jun Zhuang, Christopher J Coates, Qian-zhuo Mao, Zu-jian Wu, Lian-hu Xie. The antagonistic effect of Banana bunchy top virus multifunctional protein B4 against Fusarium oxysporum. Molecular Plant Pathology, 2016, DOI: 10.1111/mpp.12319.

  发布时间: 2016-06-16   信息员:   

Jun Zhuang, Christopher J Coates, Qian-zhuo Mao, Zu-jian Wu, Lian-hu Xie. The antagonistic effect of Banana bunchy top virus multifunctional protein B4 against Fusarium oxysporum. Molecular Plant Pathology, 2016, DOI: 10.1111/mpp.12319.