Lu-ping Zheng, Yao Jin-ai, Fang-luan Gao, Lin Chen, Chao Zhang, Ling-li Lian, Li-yan Xie, Zu-jian Wu, Lian-hui Xie. The Subcellular Localization and Functional Analysis of Fibrillarin2, a Nucleolar Protein in Nicotiana benthamiana. BioMed Research In

  发布时间: 2016-06-16   信息员:   

Luping Zheng, Yao Jinai, Fangluan Gao, Lin Chen, Chao Zhang, Ling-i Lian, Liyan Xie, Zujian Wu, Lianhui Xie. The Subcellular Localization and Functional Analysis of Fibrillarin2, a Nucleolar Protein in Nicotiana benthamiana. BioMed Research International, 2016, 2016(2016): 9.