Fang-luan Gao, Wu-zhen Lin , Jian-guo Shen, Fu-rong Liao. Genetic diversity and molecular evolution of arabis mosaic virus based on the CP gene sequence. Archives of virology, 2016, 16(4):1047-1051.

  发布时间: 2016-06-15   信息员:   

Fang-luan Gao, Wu-zhen Lin , Jian-guo Shen, Fu-rong Liao. Genetic diversity and molecular evolution of arabis mosaic virus based on the CP gene sequence. Archives of virology, 2016, 16(4):1047-1051.