Dun-Chun He, Jiasui Zhan, Zhao-Bang Chen, Lian-hui Xie. Viruliferous rate of small brown planthopper is a good indicator of rice stripe disease epidemics. Scientific reports, 2016, DOI: 10.1038/srep21376

  发布时间: 2016-06-14   信息员:   

Dun-Chun He, Jiasui Zhan, Zhao-Bang Chen, Lian-hui Xie. Viruliferous rate of small brown planthopper is a good indicator of rice stripe disease epidemics. Scientific reports, 2016, DOI: 10.1038/srep21376.