Min-Sheng You*, Zhen Yue, Wei-Yi He, Xin-Hua Yang, Guang Yang, Miao Xie, et al.A heterozygous moth genome provides insights into herbivory and detoxification Nature Genetics, 2013, 45: 220-225

  发布时间: 2016-06-13   信息员:   

Min-Sheng You*, Zhen Yue, Wei-Yi He, Xin-Hua Yang, Guang Yang, Miao Xie, et al.A heterozygous moth genome provides insights into herbivory and detoxification  Nature Genetics, 2013, 45: 220-225.